Πτυχία

Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν κάποιο από τα πτυχία γλωσσομάθειας των Ιταλικών για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, είτε γιατί είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή σε κάποιο ιταλικό πανεπιστήμιο.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κουτσαντώνη σας οδηγούν με επιτυχία στην απόκτηση διπλωμάτων, πιστοποιώντας έτσι τις γνώσεις σας στην ιταλική γλώσσα, ενώ παράλληλα αποκτάτε περισσότερη αυτοπεποίθηση στις ικανότητες σας για τη χρήση της γλώσσας.

Υπάρχουν αρκετοί φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας μέσω της διεξαγωγής εξετάσεων και της χορήγησης πτυχίων, οι πιο βασικοί από τους οποίους είναι οι εξής:

Δείτε όλα τα πτυχία του Πανεπιστήμιο Perugia που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Τα περισσότερο διαδεδομένα και αναγνωρισμένα πτυχία για την κατοχύρωση της γνώσης της ιταλικής γλώσσας είναι τα πτυχία CELI του Πανεπιστημίου της Perugia. Τα πτυχία αυτά αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλο τον κόσμο. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο για όλα τα επίπεδα καθώς και το Μάρτιο για τα επίπεδα Celi Impatto, Celi1, Celi2, Celi 3.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη πιστοποίηση υπάρχει αρνητική βαθμολογία, δίνεται ωστόσο η δυνατότητα σε όποιον αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) να επαναλάβει την εξέταση σε διάστημα ενός έτους.

Οι εξετάσεις οργανώνονται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο που εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο της Perugia στην Ελλάδα και αφορούν τα εξής επίπεδα:

CELI Impatto, 1 , 2, 3, 4, 5 .Είναι ένα διεθνές πτυχίο, αναγνωρισμένο παγκοσμίως από όλα τα πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

CELI 2 – Β1

Το CELI 2 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Η εξέταση CELI 2 αποτελείται από 3 ενότητες:

Δοκιμασία                                   Περιγραφή                                 Χρόνος

Κατανόηση γραπτού λόγου πολλαπλή επιλογή-        αντιστοιχίσεις-        συμπλήρωση              2 ώρες
Παραγωγή γραπτού λόγου συμπλήρωση ενός φυλλαδίου-  μια αγγελία-  ένα γράμμα
Κατανόηση προφορικού λόγου πολλαπλή επιλογή-       αντιστοιχίσεις              20 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου συζήτηση              25 λεπτά

CELI 3 – B2

Το CELI 3 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου, όπως το Lower στα αγγλικά.  Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου.

Δοκιμασία                                   Περιγραφή                           Χρόνος

Κατανόηση γραπτού λόγου πολλαπλή επιλογή-        αντιστοιχίσεις-        σύντομες απαντήσεις   2 ώρες και 15 λεπτά
Παραγωγή γραπτού λόγου μια έκθεση (μεταξύ δύο προτεινόμενων)-        ένα γράμμα (μεταξύ τριών προτεινόμενων)
Γλωσσική Δεξιότητα συμπλήρωση κενών-        αναδιαμόρφωση προτάσεων-        παράγωγες λέξεις             45 λεπτά
Κατανόηση προφορικού λόγου  πολλαπλή επιλογή-        συμπλήρωση προτάσεων              25 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου Συζήτηση              15 λεπτά
Κατανόηση γραπτού λόγου πολλαπλή επιλογή-       αντιστοιχίσεις-        συμπλήρωση                2 ώρες
Παραγωγή γραπτού λόγου συμπλήρωση ενός φυλλαδίου- μια αγγελία-  ένα γράμμα
Κατανόηση προφορικού λόγου πολλαπλή επιλογή-        αντιστοιχίσεις               20 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου συζήτηση               25 λεπτά

CELI 4 – C1

Το CELI 4 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου , το αντίστοιχο Advanced στα αγγλικά. Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας.

Δοκιμασία                                   Περιγραφή                               Χρόνος

Κατανόηση γραπτού λόγου πολλαπλή επιλογή-     σύντομες απαντήσεις-    αντιστοίχιση    2 ώρες και 45 λεπτά
Παραγωγή γραπτού λόγου περίληψη- μία έκθεση (μεταξύ δύο προτεινόμενων)
Γλωσσική Δεξιότητα συμπλήρωση κενών-     διόρθωση λαθών-        ανάπτυξη σημειώσεων    1 ώρα και 15 λεπτά
Κατανόηση προφορικού λόγου συμπλήρωση-        αντιστοιχίσεις-        μεταφορά πληροφοριών            25 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου Συζήτηση            20 λεπτά

 

CELI 5 – C2

Το CELI 5 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου, όπως το Proficiency στα αγγλικά. O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας.

Η εξέταση περιλαμβάνει 5 ενότητες οι οποίες όμως εξετάζονται σε 4 ομάδες:

Δοκιμασία                                       Περιγραφή                            Χρόνος

Κατανόηση γραπτού λόγου πολλαπλή επιλογή-    σύντομες απαντήσεις    2 ώρες και 45 λεπτά
Παραγωγή γραπτού λόγου μία έκθεση (μεταξύ τριών προτεινόμενων)-        δύο γράμματα
Γλωσσική Δεξιότητα συμπλήρωση κενών-     διόρθωση λαθών-        πολλαπλή επιλογή    1 ώρα και 15 λεπτά
Κατανόηση προφορικού λόγου πολλαπλή επιλογή –      αντιστοίχιση-        συμπλήρωση              30 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου Συζήτηση              20 λεπτά
Κατανόηση γραπτού λόγου πολλαπλή επιλογή –      αντιστοιχίσεις-        συμπλήρωση              2 ώρες
Παραγωγή γραπτού λόγου συμπλήρωση ενός φυλλαδίου-  μια αγγελία- ένα γράμμα
Κατανόηση προφορικού λόγου πολλαπλή επιλογή –      αντιστοιχίσεις              20 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου  συζήτηση              25 λεπτά

 

Δείτε όλα τα πτυχία του Πανεπιστημίου Siena που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Το CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) είναι πτυχίο που αποτελείται από 6 επίπεδα Α1, Α2, Cils 1, 2, 3, 4. Οι εξετάσεις οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Siena το οποίο είναι μέλος του ELC (European Language Council). Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους, Ιούνιο και Δεκέμβριο, ενώ είναι αναγνωρισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δείτε όλα τα πτυχία του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Εξετάσεις PLIDA

Μια από τις βασικότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες Comitato di Salonicco σε συνεργασία και υποστήριξη με την κεντρική έδρα της Società Dante Alighieri είναι η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση  τουαναγνωρισμένου από ολόκληρο τον κόσμο αλλά και από το Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιητικού P.L.I.D.A (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η ιταλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα PLIDA A1 /A2 /B1 /B2 /Γ1 /Γ2.

Η Πιστοποίηση PLIDA

Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται στην Ελλάδα από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών και Θεσσαλονίκης – Comitato di Atene e di Salonicco που έχουν τη νομική μορφή σωματείου, έχει δε απόλυτη νομική εγκυρότητα στην Ιταλία, ως πλήρως αναγνωρισμένη νομικά από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το διάταγμα αρ. 347 της 18ης Ιουλίου 1993 και τη Σύμβαση αρ. 1903 της 4ης Νοεμβρίου 1993 (σχετικώς η με ημερομηνία 7.5.2004 επιστολή του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα).
1.είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος).
2.είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.
3.Καλύπτεται από σύμβαση μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού κράτους (Εκτελεστικό Πρόγραμμα 2002 – 2005 που υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2003, σε εφαρμογή της Μορφωτικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας).
4.Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και διεξάγονται κατά τρόπο επιστημονικό και αδιάβλητο (όπως προκύπτει από το syllabus των πιστοποιήσεων PLIDA).

Το σχετικό δίπλωμα εκδίδεται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, έδρα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας,στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής  Società Dante Alighieri και του εν λόγω Πανεπιστημίου.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το επίπεδο στο οποίο θα διαγωνιστεί όπως και να συμμετάσχει σε δυο επίπεδα κατά την ιδία εξεταστική περίοδο π.χ. Β2 & C1.


Οι εξετάσεις διεξάγονται δυο (2) φορές τον χρόνο.

Δείτε όλα τα πτυχία του ΚΠΓ που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριό μας.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)  στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας και αποτελείται από τα επίπεδα Α1-Γ2.

Τα διαβαθμισμένα τεστ αφορούν τα εξής επίπεδα:

– Α1/Α2

– Β1/Β2

– Γ1/Γ2

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο. Το Ιταλικό Ινστιτούτο προσφέρει το Diploma di Lingua Italiana που είναι επιπέδου Β2, το Diploma Avanzato di Lingua Italiana που είναι επιπέδου Γ1 και το Diploma Superiore di Lingua Italiana που είναι επιπέδου Γ2. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάθε Ιούνιο και Νοέμβριο.

Το ΚΠΓ αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στο ΑΣΕΠ και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.