Πτυχία

Τα πτυχία Τούρκικης γλώσσας που προσφέρονται  στο σχολείο μας και που μπορεί κανείς να αποκτήσει συμμετέχοντας στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Άγκυρας TOMER, ανά επίπεδο είναι τα εξής:

Δείτε όλα τα πτυχία του Πανεπιστημίου της Άγκυρας TOMER που μπορείτε να αποκτήσετε από το φροντιστήριο μας.

Βασικό Επίπεδο (Temel Seviye)

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την τουρκική γλώσσα. Παράλληλα, ο σπουδαστής ενημερώνεται για τον τρόπο ζωής στη σύγχρονη Τουρκία και έρχεται σε επαφή με την κουλτούρα της. Πέρα από το αλφάβητο, διδάσκεται τις βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Στόχος είναι να μπορεί να κατανοεί και να συμμετέχει σε ένα πλήθος καταστάσεων της καθημερινότητας, όπως να απευθύνει χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να συμμετέχει σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, να κάνει δοσοληψίες σε ένα κατάστημα κ.ά.

Υπάρχουν δύο επίπεδα για το πτυχίο Temel. To Temel 2 (KATILIM BELGESİ), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου και το Temel 4 (SERTİFİKA), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου.

Μέσο Επίπεδο (Οrta Seviye)

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου αποβλέπουν στην εκμάθηση δυσκολότερων γραμματικών και συντακτικών δομών της τουρκικής γλώσσας. Επιπλέον, επεκτείνεται η γνώση του λεξιλογίου, διδάσκονται ιδιωματισμοί, και βελτιώνεται η έκφραση μέσω γραπτού λόγου. Στόχος είναι ο σπουδαστής να μπορεί να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα (μικρές περιγραφικές εκθέσεις) και να κατανοεί σε μεγάλο βαθμό άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες.

Τέλος, σε επίπεδο προφορικού λόγου αναμένεται να είναι ικανός να επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.ά. Το πτυχίο Orta 4 (SERTİFİKA), αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Ανώτερο Επίπεδο (Υuksek Seviye)

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του στα Τούρκικα. Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς, η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο σπουδαστής τελειώνοντας αυτόν τον κύκλο μαθημάτων είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων. Ακόμα μπορεί να κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα (από τη λογοτεχνία, τον τύπο, επιστημονικά κείμενα, αθλητικά κ.ά.). Το Yüksek Seviye χωρίζεται επίσης σε δύο επίπεδα. Το Yüksek 2 (SERTİFİKA), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου και το επίπεδο Yüksek 4 (DİPLOM), που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.